Предметна циклова (методична) комісія професійної тапрактичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство №3

До складу циклової комісії входять 6 штатних викладачів. Вони викладають наступні дисципліни: «Медсестринство в інфектології», «Медсестринська етика та деонтологія», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», «Епідеміологія», «Основи латинської мови», «ВМП та медицини надзвичайних ситуацій», «Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології», «Неврології та психіатрії з наркологією», «Медична та соціальна реабілітація», «Отоларингологія», «Медсестринство в отоларингології», «Основи загальної та медичної психології», «Основи медсестринсгва», «Догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка», «Стоматологія».

         Проблема над якою працює циклова комісія: це «Формування конкурентноспроможності майбутнього фахівця за спеціальностями «Медсестринство» шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників».

Найбільша ефективність навчального процесу досягається в умовах активізації діяльності студентів, спрямованості процесу організації їхнього навчання. Підвищенню результативності навчального процесу у медичному коледжі сприяє пошук нових систем впровадження спеціальних форм занять з різних дисциплін, та застосування інноваційних технологій, активних та інтерактивних методів навчання.

Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються та обговорюються питання покращення успішності здобувачів освіти. Викладачі постійно знайомляться з фаховою літературою, вивчають передовий педагогічний досвід. Досвідчені викладачі надають методичну допомогу молодим викладачам з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної роботи.

Усі навчальні кабінети оснащені необхідним інструментарієм, фантомами, муляжами, зразками первинної медичної документації та наочним матеріалом. Викладачі циклової комісії постійно створюють навчально-методичні посібники  для студентів, розробляють тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з дисциплін, методичні рекомендації для позааудиторної роботи студентів, беруть активну участь у проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів.

         В цикловій комісії працює гурток: «Star of life», який бере активну участь у профорієнтаційній роботі серед випускників шкіл, молодшого медичного персоналу клінічних баз практики. Також учасники цього гуртка беруть активну участь у змаганнях бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю; регулярно проводяться мастер-класи на базі медколеджу та ЛПЗ.

Також працює гурток «Милосердя». Члени цього гуртка опікаються дітьми, які знаходяться в дитячому відділенні місцевої лікарні і не мають батьківського піклування: збирають одяг, предмети гігієни, іграшки, проводять чергування біля дітей.

Серед студентів медичного коледжу і серед мешканців нашого міста проводять санітарну просвітницьку роботу з тематики: «Профілактика різних захворювань», «За здоровий спосіб життя, боротьба зі шкідливими звичками», виготовляють санбюлетні, пам’ятки.

Члени комісії – досвідчені викладачі, які здійснюють науково-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальності, які здобуваються в коледжі.

Викладацький склад предметної циклової (методичної) комісії професійної та практичної підготовки № 3 спеціальності 223 Медсестринство

Прошина З.П. – голова циклової (методичної) комісії професійної та практичної підготовки № 3 спеціальності 223 Медсестринство, викладач медсестринства в інфектології, медсестринської етики та деонтології, громадського здоров’я та громадського медсестринства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Мужевська О.Д. – викладач інфектології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Буравель Л.А. – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, епідеміології, військово-медичної підготовки та медицини катастроф, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Раковська Л.І. – викладач медсестринства в педіатрії, медсестринства в отолярингології, медична та соціальна реабілітація, викладач першої категорії.

Глоба А.А. – викладач неврології, психіатрії та наркології, медсестринство в неврології, психіатрії та наркології, медсестринство в офтальмології, офтальмології, спеціаліст.

Денисова Ю.В. – викладач основ загальної та медичної психології, основ медсестринства, стоматологічних захворювань, догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Голова ЦМК                                                          Зінаїда ПРОШИНА