Навчальна робота

Навчальна робота

Заступник директора з навчальної роботи

Косенко Вячеслав Михайлович

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В КОЛЕДЖІ

Освітній процес у КЗОЗ «Красноградський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України та методичних рекомендацій Державної служби якості освіти України.

У Коледжі запроваджено систему внутрішньоколеджного забезпечення якості освіти, яка реалізується в контексті процедур і заходів, передбачених Законом України «Про фахову передвищу освіту», Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості (рішення НАЗЯВО, протокол від 26 червня 2019 р. № 6), та координується відповідним нормативним забезпеченням: Стратегією розвитку, Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗОЗ «Красноградський медичний фаховий коледж» та ін.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу відображає думку здобувачів освіти, дає можливість проводити он-лайн опитування учасників освітнього процесу,  результати яких оприлюднюються на офіційному веб-сайті коледжу.

 Відповідно до Ліцензійних вимог на сайті коледжу оприлюднено:

  • дані щодо матеріально-технічної бази коледжу:  в розділі «Про коледж» наявні відомості щодо матеріально-технічного забезпечення коледжу, відомості про гуртожиток, фото кабінетів, будівель, споруд, тощо. Наявна технічна документація: витяги з реєстрів нерухомого майна, Акти на будівлі та споруди;
  • установчі документи, ліцензії, відомості щодо здійснення освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію;
  • дані щодо структури та органів управління коледжу, Статут, Положення, умови доступності, документація відділу фінансового забезпечення (кошториси, баланс, звіти про надходження коштів, дані про додаткові освітні послуги, зразки договорів, дані щодо публічних закупівель та ін..);
  • в розділі «Навчальна робота» оприлюднюються графіки освітнього процесу, освітньо-професійні програми, дані про мову викладання, звіти про підсумки роботи, інформація про циклові комісії, результати моніторингу діяльності та опитування учасників ОП.

У Коледжі створені можливості для професійного самовдосконалення викладачів. Навчально-методичний кабінет веде рейтинг діяльності педагогічних працівників, аналізує процеси їх безперервного професійного розвитку: участь у міжнародних та всеукраїнських заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, тощо; дані щодо підвищення кваліфікації, стажування, видані публікації.

Щорічно планується проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до пропозицій, наданих викладачами, у відповідності з вимогами Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі змінами «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

У розділі «Навчально-методична робота» оприлюднюються Положення щодо атестації, курсів підвищення кваліфікації, пропозиції та посилання на сайти суб’єктів післядипломної освіти, можливості реєстрації на курси. Методкабінет веде облік пройдених викладачами курсів, годин стажування, участі в конференціях та ін.. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною освітнього процесу і здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підставі договорів, укладених Коледжем, у суб’єктів підвищення кваліфікації Щорічно викладачі підвищують кваліфікацію. Дані щодо кадрового забезпечення також наявні на сайті.

Викладачі активно використовують сучасні платформи для освітнього процесу, інформаційні технології, підвищуть рівень фахових та інших компетентностей, а саме: цифрових, інклюзивних, з освіти дорослих, андрагогіки, аналітичних, методичних, соціальних, здоров’язбережувальних, управлінських, мовленнєвих та ін.. Багато викладачів пройшли курси та опанували дистанційні технології організації ОП. Запроваджено наставництво в роботі з молодими викладачами.

 У розділі «Навчально-виробнича робота» наявні дані щодо виробничих та переддипломних практик, переліки КЛПЗ – зовнішніх стейкхолдерів, дані про співпрацю з ними, моніторинг працевлаштування випускників, відгуки зовнішніх стейкхолдерів щодо роботи випускників коледжу.

Працюють розділи «Абітурієнту», «Виховна робота», “Курси підвищення кваліфікації” та інші.

У розділі «Абітурієнту» оприлюднюються Правила прийому до коледжу, положення про приймальну комісію коледжу, перелік необхідних для вступу документів, дані про етапи вступної кампанії, результати вступних випробувань, обсяги державного замовлення, програми вступних випробувань, методичні матеріали для абітурієнтів, тощо.

У розділі «Виховна робота» працює зворотний зв’язок, є можливість консультування. Розроблено План заходів щодо запобігання булінгу, є можливість звернутися з заявою (вона оприлюднена на сайті). Наявний також Порядок надання і розгляду заяв щодо булінгу.

Ключовою складовою внутрішньоколеджної системи забезпечення якості освіти є дотримання принципів академічної доброчесності педагогічними працівниками коледжу та здобувачами фахової передвищої освіти. Положення «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу» регламентує умови створення і засоби забезпечення академічної доброчесності в освітньому середовищі, формування культури академічної доброчесності, інструменти реагування на порушення академічної доброчесності.

Студентоцентроване навчання забезпечується наступними показниками:

  • здобувачі та учасники ОП постійно можуть звернутись до управлінського персоналу коледжу в усній формі або письмово;
  • проводиться анкетування, опитування з різних питань;
  • всі структурні підрозділи коледжу відкриті до кореляції задля забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості ФПО;
  • запроваджено прозорі процедури оцінки результатів навчання, оприлюднюються критерії та вимоги щодо стипендіального забезпечення, розроблено автоматизовані системи для рейтингування результатів навчання здобувачів освіти.

Адміністрація коледжу здійснює моніторинг освітньої діяльності, формує аналітику для ефективного управління освітнім процесом, ОПП, іншою діяльністю.

Перегляд ОПП здійснюється на компетентнісній основі за результатами моніторингу, що включає зворотний зв’язок із здобувачами, внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами. ОПП переглядається раз на рік до початку навчального року.