Післядипломна освіта

Післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

    Впровадження освітнього процесу на відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою у КЗОЗ «Красноградський медичний фаховий коледж»  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову  передвищу освіту», наказу МОЗ України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993  року №198, наказу МОН України «Про документи про підвищення кваліфікації» від 19.01.2016р. №34.

     Відділення післядипломної освіти було створено на виконання наказу МОЗ України від 27 травня 2021 року №62-л з метою подальшого удосконалення кваліфікації медичних працівників у відповідності до сучасних вимог.

    Освітній процес на відділенні підвищення кваліфікації здійснюється в двох навчальних корпусах медичного коледжу та базових закладах охорони здоров’я м.Краснограда.

   Стратегія діяльності відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою спрямована на забезпечення відповідності змісту циклів підвищення кваліфікації медичних працівників державним стандартам і завданням Харківського регіону.

    На відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою для забезпечення освітнього процесу використовують сучасні інноваційні технології навчання, орієнтовані на вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок та інших компетентностей. Створені  умови для проведення освітньої діяльності на належному рівні  за рахунок оптимізації методики та змісту навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм, вимогливості та об’єктивності оцінювання знань, постійного покращання матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

     Головними завданнями відділення  підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою є:

 • задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою в межах ліцензійного обсягу;
 • оновлення і поглиблення професійних знань молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;
 • послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання;
 • здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної оцінки професійних знань, умінь і навичок.

    Для проведення теоретичних і практичних занять на відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою використовуються кабінети, лабораторії коледжу, які оснащені необхідними технічними засобами навчання. Бібліотека, мережа Інтернет задовольняють навчальні, освітні та пізнавальні потреби слухачів відділення.

   З метою забезпечення проведення теоретичного навчання, семінарських та практичних занять для слухачів відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою у дистанційному режимі штатними викладачами та викладачами-сумісниками на освітній платформі Google розміщена вся інформація для кожного циклу, підібрано та розроблено навчальні матеріали і методичні рекомендації, що дозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Викладачі мають змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати і організовувати ефективне спілкування зі слухачами у режимі реального часу.

     Індивідуальні консультації для слухачів, які потребують допомоги під час навчання у дистанційній формі, проводяться із використанням Viber, Meet, Zoom, Instagram та електронної пошти.

     На відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою створено гнучку систему підвищення кваліфікації за різними формами і технологіями навчання.  Методичне забезпечення теоретичних, практичних, семінарських занять та самостійної роботи слухачів становить 100 %.

    ПЕРСПЕКТИВИ

 РОЗВИТКУ ВІДДІЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ КЗОЗ «КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»

Підвищувати кваліфікацію медичних працівників відомчих установ, закладів освіти та приватних установ, які мають у своєму штаті молодших медичних працівників.

Впроваджувати в освітній процес нові медичні технології відповідно до діючих нормативних документів МОЗ України.

Брати участь у проведенні семінарів, нарад, конференцій з питань післядипломної освіти.

Поповнювати кількість науково-методичних та навчальних посібників, інформаційно-методичних збірників, розроблених як викладачами коледжу, так і лікарями-практиками.

Інформація для слухачів:

Навчання на відділенні післядипломної освіти здійснюється з використанням дистанційної форми (в синхронному та асинхронному режимі в залежності від ситуації) та змішаною формою. Матеріали для самостійного опрацювання розміщені на платформі Google Classroom. Частина занять проводиться онлайн з використанням сервісу для проведення відеоконференцій Zoom згідно з розкладом. По завершенню навчання проводиться підсумковий тестовий контроль, за результатами якого видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 1. Організація охорони здоров’я (підвищення кваліфікації головних медичних сестер КНП)
 2. Організація охорони здоров’я (підвищення кваліфікації старших медичних сестер КНП)
 3. Організація охорони здоров’я (підвищення кваліфікації фельдшерів ФАПів і амбулаторій)
 4. Організація охорони здоров’я (підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер шкіл, інтернатів, училищ, закладів професійної (професійно-технічної освіти)
 5. Терапія (підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичних відділень і кабінетів)
 6. Гастроентерологія (підвищення кваліфікації медичних сестер гастроентерологічних відділень і кабінетів)….
 7. Ендокринологія (підвищення кваліфікації медичних сестер ендокринологічних відділень і кабінетів)
 8. Кардіологія та інтенсивна терапія (підвищення кваліфікації медичних сестер кардіологічних відділень і кабінетів)
 9. Неврологія (підвищення кваліфікації медичних сестер неврологічних відділень і кабінетів)
 10. Екстрена медична допомога (підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер станцій та відділень швидкої невідкладної медичної допомоги)
 11. Наркологія (підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер наркологічної служби)
 12. Акушерство (підвищення кваліфікації акушерок пологових будинків)
 13. Акушерство (підвищення кваліфікації акушерок жіночих консультацій та оглядових кабінетів)
 14. Хірургія (підвищення кваліфікації операційних та старших операційних сестер)
 15. Хірургія (підвищення кваліфікації медичних сестер хірургічних відділень і кабінетів)
 16. Онкологія (підвищення кваліфікації медичних сестер онкологічних відділень і кабінетів)
 17. Урологія (підвищення кваліфікації медичних сестер урологічних відділень і кабінетів)
 18. Травматологія та ортопедія (підвищення кваліфікації медичних сестер перев‘язочних травматологічних та травматолого-ортопедичних відділень)
 19. Трансфузіологія (підвищення кваліфікації медичних сестер станцій та відділень переливання крові)
 20. Амбулаторно-поліклінічна справа (підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичних дільниць і відділень профілактики)
 21. Інфекційні хвороби (підвищення кваліфікації медичних сестер інфекційних відділень і кабінетів)
 22. Фтизіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер протитуберкульозних диспансерів, лікарень і санаторіїв)
 23. Психіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер психіатричних закладів)
 24. Анестезіологія та реаніматологія (підвищення кваліфікації медичних сестер-анестезісток відділень анестезіології та реаніматології)
 25. Гінекологія (підвищення кваліфікації медичних сестер гінекологічних відділень і кабінетів)
 26. Дерматовенерологія (підвищення кваліфікації медичних сестер дерматовенерологічних відділень і кабінетів)
 27. Оториноларингологія (підвищення кваліфікації медичних сестер оториноларингологічних відділень і кабінетів)
 28. Стоматологія (підвищення кваліфікації медичних сестер стоматологічних відділень та кабінетів)
 29. Офтальмологія (підвищення кваліфікації медичних сестер офтальмологічних відділень і кабінетів)
 30. Функціональна діагностика (підвищення кваліфікації медичних сестер відділень і кабінетів функціональної діагностики)
 31. Імунологія (підвищення кваліфікації медичних сестер процедурних кабінетів, кабінетів профщеплень)
 32. Фізіотерапія (підвищення кваліфікації медичних сестер фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)
 33. Лікувальний масаж (підвищення кваліфікації медичних сестер масажних кабінетів)
 34. Медична статистика (підвищення кваліфікації медстатистиків установ охорони здоров’я)
 35. Лікувальна фізкультура (підвищення кваліфікації медичних сестер, інструкторів з лікувальної фізкультури)
 36. Лікувально-діагностичні процедури (підвищення кваліфікації медичних сестер процедурних кабінетів
 37. Педіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер дитячих відділень)
 38. Педіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, профщеплень)
 39. Педіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер палат новонароджених дітей)
 40. Педіатрія (підвищення кваліфікації медичних сестер дошкільних закладів)
 41. Реанімація та інтенсивна терапія (підвищення кваліфікації медичних сестер палат реанімації та інтенсивної терапії дитячих КНП)
 42. Клінічна діагностика (підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів клінічних лабораторій)
 43. Бактеріологія (підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів бактеріологічних лабораторій)
 44. Патанатомія (підвищення кваліфікації лаборантів, фельдшерів-лаборантів патологоанатомічних відділень) Рентгенологія (підвищення кваліфікації рентгенлаборантів відділень та кабінетів)
 45. Сімейна медицина (підвищення кваліфікації медичних сестер, фельдшерів загальної практики (сімейна медицина))
 46. Основи медичної інформатики (підвищення кваліфікації медичних сестер з основ медичної інформатики
 47. Паліативна та хоспісна допомога (підвищення кваліфікації фельдшерів, медичних сестер з паліативної та хоспісної допомоги)

Календарний план

Електронні підручники